Friday, April 17, 2015

అన్నవర సత్యనారాయణ సుప్రభాతమ్

ఉత్తిష్ఠాన్నవరాధీశ! ఉత్తిష్ఠ వ్రతమోదిత!

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ విశ్వేశ! సత్యదేవ! దయనిధే!

బ్రహ్మే ముహూర్త ఉత్థాయ - కరిష్యంతి తవ వ్రతం!

సత్యవ్రతానుమోర్థం - ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ సత్వరమ్.ఉత్తిష్ఠ నిర్గుణాకార - భక్తానాం పాలనం కురు!

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ శుద్ధాత్మన్! రత్నాద్రివసతిప్రియ

ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత! ఉత్తిష్ఠ పురుషోత్తమ!

ఉత్తిష్ఠానంతపాల్వశ! త్రైలోక్యం పరిపాలయ!వినా సత్యదేవం కలౌనాస్తి ముక్తి:

సదా సత్యదేవం స్మరామి స్మరామి!

కరో మీశ సత్యవ్రతం దీనబంధో!

నచాన్యం స్మరామోనచాన్యం భుజామ: అభజామి త్వదంఘ్రి న యాచే న్యదేవం!

సదా దేవ! యాచే కృపాళో భవంతం!

ప్రభో దీనబంధో విభో లోకరక్షిన్

శరణ్య త్వమే వాస్య దీనస్య నాధ!నజానామి ధర్మం నజానామి చాన్యం!

త్వమేక శ్శరణ్యం గతిస్త్వం త్వమేక:

అనాధ దరిద్రం జరారోగ యుక్తం!

కృపాపాత్ర మేతమ కురు శ్రీనివాస!నతాతో న మాతా నబంధు ర్నదాతా!

గతి స్త్వం త్వమేకశ్శరణ్యం త్వమేక:అ

హరీశం హరేశం సురేశం గిరీశం

భజేహం సదా హం నజానామి చాన్యమ్!ప్రాత:అ స్మరామి వరసత్య పదాబ్జయుగ్మం

శీరషోపరిస్థితగురో రపరస్వరూపం

వేదాంతవేద్య మభయం ధృతదేవరూపం

సత్యావతారజగతీతల పావనంచప్రాతర్నమామి వరసత్యవిభుం పవిత్రం

రక్షో గణాయభయదం వరదం జనేభ్య:

సత్యావతీసహిత వీరవరస్వరూపం

దీనానుపాలనరతం పరమేశ్వర్ మాదిదేవమ్!పరాతర్భజామి వరసత్యపదారవిందం

పద్మాంకుశాది శుభలాంఛనరంజితం తత్!

యోగీద్రమానసమధువ్రత సేవ్యమానం

పాపాపహం సకలదీనజనావలంబమ్!ప్రాతర్వదామి వచసా వరసత్యనామ

వాగ్దోషపరిహ ఆరిసకలాఘనివారణంచ!

సత్యవ్రతావరణపావన! భక్తజాల

వాంఛాప్రదాతృసకలాదృతభవ్యతేజ:అప్రాత: కరోమి కలికల్మషనాశకర్మ!

తద్ధర్మదం భవతు భక్తికరం పరంమే!

అంత:స్థితేన శుభభానుచిదాత్మ కేన!

సత్యేన లోకగురుణా మమ సిద్ధి రస్తు

లక్ష్మీసమేత! జగతాం సుఖదానశీల

పద్మాయతేక్షణ! మనోహరదివ్యమూర్తే

లోకేశ్వర శ్రిత జనప్రియ సత్యదేవ!

శ్రీ రత్నపర్వతనికేతన! సుప్రభాతమ్పాపాపహార! కలిదోష హరాతిదక్ష!

శ్రీమన్నగాలయ! మనోహరసత్యమూర్తే!

కారుణ్యవీక్షణ! మహామహిఢ్య! దేవ!

నిత్యం ప్రభాతసమయే తవ సుప్రభాతమ్తాపత్రయాపహార! సత్యవతీ ప్రసన్న!

దామోదరామరపతే! కమలాసు సేవ్య!

ఉత్తిష్ఠ పాలయ దరిద్రజనాళిబంధో!

సత్యవ్రత ప్రియ! విభో! తవ సుప్రభాతమ్శ్రీపద్మనాభ! పురుషోత్తమ! సత్యదేవ!

పంపానదీతటనివాస! సమస్తరూప!

సంసారబంధన విమోచన! దీనబంధో!

శ్రీ కృష్ణ! పాలక! విభో! తవ సుప్రభాతమ్శ్రీరామ ఏవ భవదీయ దయావిశేషాత్!

సేతుం బబంధ జితర ఆవరణరాక్షసౌఘ:

సత్యవ్రతస్య మహిమా గదితుం నశక్య:

సత్యవ్రత ప్రియపతే తవ సుప్రభాతమ్!సత్యవ్రతస్య ఫలదానవశానుబద్ధ!

సంతానలాభకర! హే ప్రభుసత్యదేవ!

సక్తాళిరిచ్చతి తవ వ్రతసాధనం భో:

ఉత్తిష్ఠ సాధయ విభో! తవ సుప్రభాతమ్సంసేవ్య సాధుహృది సంస్ఫురదాత్మ తత్త్వం!

చచ్చిత్సుంఖం పరమేశ్వర మనంతమతీంద్రియంచ

ప్రాప్నోతి భక్త ఇహ ముక్తిపదం స్థిరం చ!

మాం రక్ష నిత్యకృపయా తవ సుప్రభాతమ్సాంబేన యుక్తవరసత్య విభుస్వరూప:

సేవ్య:సదా హరిహరాత్మక దివ్యమూర్తి:

ఏతాదృశస్థితి రగమ్య మహావిచిత్ర:

త్వందేవ! పాలయ విభో! తవ సుప్రభాతమ్శ్రీమన్న భీష్టవరదా ఖిలలోక బంధో!

శ్రీ శ్రీనివాస! సనతాపహ! వీరవర్య!

శ్రీ భ్రాజదన్నవరవాస! సుసత్యమూర్తే

మాం పాహి పాహి వరదాచ్యుత! సుప్రభాతమ్

No comments:

Post a Comment