Friday, June 26, 2015

అయి గిరినందిని

అయి గిరినందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందనుతే |
గిరివర వింధ్య షిరోధిని వాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే |
భగవతి హే శితికంఠ కుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్శిని దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే |
త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కల్మషమోషిణి ఘోషరతే |
ధనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే |
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయ శృంగనిజాలయ మధ్యగతే |
మధుమధురే మధుకైతభగంజిని కైతభభంజిని రాసరతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే |
రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే |
నిజభుజదండ నిపాతితఖండ విపాతితముండ భటాధిపతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
అయి రణదుర్మదశత్రువదోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభ్రుతే |
చతురవిచారదురీణమహాశివ దూతక్రిత ప్రమతాదిపతే |
దురితదురీహదురాశయదుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
అయి శరణాగత వైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే |
త్రిభువనమస్తక శూలవిరోధిశిరోదిక్రితామల శూలకరే |
దుమిదుమితామర దుంధుభినాధ మహోముఖరీక్రిత తిగ్మకరే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
అయి నిజహుంకృతి మాత్రనిరాకృత దూమ్రవిలోచన దూమ్రశతే |
సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే |
శివశివశుంభని శుంభమహాహవతర్పిత భూతపిశాచరతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
ధనురనుసంగారణక్షణసంగ పరిస్పురదంగ నతత్కటకే |
కనకపిశంగ ప్రిశత్కనిశంగ రసద్భటశ్రింగ హతాబటుకే |
క్రుతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
సురలలనాతత ధేయత ధేయత థాళనిమిత్తజ లాస్యరతే
కుకుభాం పతివరథో గత తాలకతాల కుతూహల నాద రతే
ధింధిం ధిమికిత ధింధింమితధ్వని ధీరమృదంగ నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
జయ జయ జప్యజయే జయశబ్ద పరస్తుతితత్పర విశ్వనుతే |
భణ భణ భింజిమిభిక్రితనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే |
నటిత నటార్ధనటీనటనాయక నాటితనాట్యసుగానరతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహరకాంతియుతే |
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకరవక్రవృతే |
సునయనవిభ్ర మరభ్ర మరభ్ర మరభ్ర మరభ్ర మరాదిపతే|
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
సహితమహాహవ మల్లమతల్లిక మల్లితరల్లక మల్లరతే |
విరచితవల్లిక పల్లికమల్లిక భిల్లికభిల్లిక వర్గవృతే |
సిత కృత పుల్లిసముల్లసితారునతల్లజ పల్లవసల్లలితే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
అవిరలగండ గళన్మదమేదుర మత్తమతంగజరాజపతే |
త్రిభువన భూషణ భూతకలానిది రూపపయోనిదిరాజసుతే |
అయి సుదతీజనలాలసమానస మోహనమన్మతరాజసుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
కమలదలామల కోమల కాంతికలాకలితామల భాలలతే |
సకలవిలాసకలానిలయక్రమ కేలిచలత్కల హంసకులే |
అలికులసంకుల కువలయమండల మౌలిమిలద్బకులాలికులే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
కరమురళీరవ వీజిత కూజిత లజ్జిత కోకిల మంజుమతే |
మిళితపులింద మనోహరగుంజిత రంజితశైలనికుంజగతే |
నిజగుణభూత మహాశబరీగుణ సద్గుణసంభృత కేలితలే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
కటితటపీతదుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్క్రిత చంద్రరుచే|
ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్పురదంశులసంనఖ చంద్రరుచే|
జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
విజితసహస్ర కరైకసహస్ర కరైకసహస్ర కరైకనుతే |
క్రుతసురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనుసుతే |
సురతసమాది సమానసమాది సమాధి సమాధి సుజాతరతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం శశివే |
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః సకతం న భవేత్ |
తవ పదమేవ పరం పదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
కనకలసత్కల సింధుజలైరనుసింజినుతే గుణరంగభువం |
భజతి స కిం న సచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవం |
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసిశివం |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే |
కిము పురుహూత పురీందుముఖీసుముఖీభిరసు విముఖీక్రియతే |
మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయ కిముత క్రియతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||
అయి మయి దీనదయాలుతయ క్రుపయైవ త్వయ భవితవ్యముమే |
అయి జగతో జననీ క్రుపయాసి యథాసి తతానుమితాసిరతే |
యదుచితమత్ర భవత్యురరీకురుతాదురుతాప మపాకురుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||

No comments:

Post a Comment