Sunday, May 24, 2015

శ్రీ శివాష్టకమ్

ప్రభుం ప్రాణనాథం  విభుం విశ్వనాథం జగన్నత నాథం సదానంద భాజం
భావద్ భవ్యభుతేయ్స్వరం భుతనాథం శివం శంకరం శంభు మిశానమిడే ||

గలే రుండమాలం తనవ్  సర్పజాలం మహాకాల కాలం  గానేశాది పాలం
జటాజుట గంగాతరంగైర్విశాలం  శివం శంకరం  శంభు మిశానమిడే  ||

ముదామకరం  మండనం  మండయంతం  మహామండలం  భస్మభూషా ధరాoతంతమ్
అనాది హ్యపారం  మహామోహారూపం శివం శంకరం  శంభు మిశానమిడే  ||

వటాధో  నివాసం  మహాట్టాట్టహాసం  మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశం
గిరీశం  గణేశం  సురేశం మహేశం శివం శంకరం  శంభు మిశానమిడే   ||

గిరీద్రత్మజ సమగృహితర్ధదేహం  గిరావ్  సంస్థితం  సర్వదా పన్నగేశం
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాది భిర్వంధ్యమానం  శివం శంకరం శంభుమిశానమిడే  ||

కపాలం  త్రిశూలం  కరభ్యం  దధానం పదామ్రోజ నమ్రాయ  కామం  దాధానం
బలీవర్దమానం సురాణం  ప్రధానం  శివం శంకరం శంభుమిశానమిడే   ||

శరచ్చంద్రగాత్రం  గూణానంద పాత్రం  త్రినేత్రం  పవిత్రం  ధనేశస్య  మిత్రం
అపర్ణ కళాత్రం సదా సచ్చరిత్రం  శివం  శంకరం  శంభుమిశానమిడే  ||

హారం సర్పాహారం  చితాభువిహారం భావంవేదసారం  సదా నిర్వికారం
స్మశానే వసంతం  మనోజం దహంతం శివం శంకరం శంభు మిశానమిడే  ||

స్వయం యః  ప్రభాతే  నరః శులపాణీ  పటేత్  స్తోత్రరత్నం  త్రిహప్రప్యారత్నం
సుపుత్రం సుభాగ్యం  సుమిత్రం  కళత్రం విచిత్రై  సమారాధ్య  మోక్షం  ప్రయాతి  ||


No comments:

Post a Comment